เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ

1. เงื่อนไขการให้บริการ

กรุณาอ่านข้อกำหนดการให้บริการ (“เงื่อนไขการให้บริการ”) ที่ระบุด้านล่างนี้ เนื่องจากเงื่อนไขดังกล่าวนี้ใช้กับการเข้าถึงและการใช้บริการของเรา รวมถึงเว็บไซต์ต่าง ๆ APIs, การแจ้งเตือนอีเมล, แอปพลิเคชัน, ปุ่มและวิดเจ็ต (“บริการ”) และข้อมูลใด ๆ ข้อความ กราฟฟิก รูปภาพ หรือวัตถุดิบอื่นๆ ที่อัพโหลด ดาวน์โหลด หรือปรากฏบนบริการ (รวมกันเรียกว่า "เนื้อหา") การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณนั้นแสดงถึงการยอมรับเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้และเห็นด้วยที่จะผูกพันด้วยเงื่อนไขเหล่านี้และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งหมดที่กล่าวถึงในเอกสารนี้อย่างสมบูรณ์

2. เงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 1. เงื่อนไขการให้บริการนี้อ้างอิงถึงเงื่อนไขเพิ่มเติมในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่ระบุอยู่ในเอกสารนี้ซึ่งมีผลบังคับใช้กับการให้บริการของเรา
 2. ข้อกำหนดการให้บริการของเราและการเข้าถึงและการใช้บริการของท่านภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้
 3. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตระหว่าง บริษัท คาร์โกแมติค (ประเทศไทย) จำกัด และท่าน โดยให้ถือเงื่อนไขการให้บริการนี้จะมีผลบังคับใช้ระหว่างท่านและเรา เว้นแต่เราจะตัดสินเป็นอย่างอื่น
 4. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราระบุเงื่อนไขในการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านหรือที่ท่านให้แก่เรา โดยการใช้บริการของเรานั้นเป็นการยินยอมของท่านสำหรับดำเนินการดังกล่าวและท่านรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้มานั้นถูกต้อง ท่านเข้าใจว่าผ่านการใช้บริการของเรานั้นท่านยินยอมให้เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าว (ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว) รวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวทั้งภายในและภายนอกประเทศไทยเพื่อการจัดเก็บ การประมวลผล และการใช้งานโดยเรา ในการให้บริการของเรา บางครั้งเราอาจจำเป็นต้องให้ท่านได้รับการติดต่อบางประการ เช่น ประกาศบริการและข้อความดูแลการบริหารงาน การติดต่อดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของบริการและบัญชี www.cargomaticthailand.com ของท่าน

3. ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

การบริการโดย บริษัท คาร์โกแมติค (ประเทศไทย) จำกัด เราเป็นบริษัทจำกัด ที่จดทะเบียนอยู่ในประเทศไทย หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565185610 และมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 699 อาคารโมเดอร์นฟอร์ม ทาวเวอร์ ห้อง 2702 ชั้น 27 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย

4. การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดการให้บริการเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเราโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือมีหน้าที่ความรับผิดชอบใดๆ ต่อท่าน อย่างไรก็ตาม เราจะพยายามทำการแจ้งให้ทราบเมื่อเป็นไปได้ ดังนั้นท่านตกลงที่จะเข้าผูกพันกับการแก้ไขจากการใช้บริการของเราหลังจากมีการแก้ไขเงื่อนไขการให้บริการ

5.การเปลี่ยนแปลงการให้บริการของเรา

 1. บริการที่เราให้นั้นจะมีการพัฒนาอยู่เสมอและรูปแบบการให้บริการของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดยไม่มีความจำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากนั้น เราอาจหยุด (ถาวร หรือ ชั่วคราว) ให้บริการ (หรือบางฟังชั่นของการบริการ) แก่ท่านหรือผู้ใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งเรายังมีสิทธิที่จะจำกัดการใช้หรือการจัดเก็บโดยดุลพินิจของเราฝ่ายเดียวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 2. เราไม่ให้คำรับรอง การรับประกัน หรือคำยืนยัน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่าบริการของเราหรือเนื้อหาของบนเว็บไซด์นั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบันและปราศจากข้อผิดพลาดหรือการตัดถอน

6. การเข้าใช้บริการของเรา

 1. เราเสนอแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเพื่อให้ข้อมูลและวิธีการกับท่านในการขายหรือให้บริการหรือการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับบริการขนส่งและโลจิสติกส์ให้กับผู้อื่น ท่านได้ยอมรับว่าท่านเป็นอิสระจากบุคคลที่สามและมีสิทธิที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคำขอดังกล่าวเอง
 2. ท่านได้ยอมรับและตกลงว่าเราเป็นคนกลางเท่านั้นและไม่ใช่ตัวแทนของท่านหรือตัวแทนของผู้ใช้งานสุดท้าย เราไม่ให้บริการทางด้านการขนส่งและไม่ใช่ผู้ให้บริการการขนส่ง เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อพฤติกรรม ความประมาท การกระทำ หรือการไม่กระทำของบุคคลอื่นเกี่ยวกับการให้บริการของเราได้ นอกจากนี้ เราไม่ได้เป็นคู่สัญญาใด ๆ เกี่ยวกับการให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์
 3. เราไม่รับประกันหรือรับรองว่าการบริการของเราหรือเนื้อหาใด ๆ ของเราจะสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการหยุดชะงัก นอกจากนั้นการเข้าถึงบริการของเราได้รับอนุญาตเฉพาะเป็นระยะเวลาชั่วคราว นอกจากนี้ เราสงวนสิทธิในการระงับ ถอดถอน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงบริการของเราทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะไม่เป็นผู้รับผิดชอบสำหรับความสูญเสียหรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับท่านหรือบุคคลอื่นใดที่เกิดจากการที่เราไม่สามารถให้บริการได้หรือจากเหตุอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา
 4. ท่านจะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นด้วยตัวเองเพื่อที่จะสามารถเข้าถึงการให้บริการของเราทางระบบออนไลน์ได้
 5. ท่านยังต้องรับผิดชอบในการดำเนินการให้บุคคลใด ๆที่เข้าใช้บริการผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตรับรู้และปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือเงื่อนไขหรือข้อกำหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

7. บัญชีและรหัสของท่าน

 1. ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่านที่ท่านใช้ในการเข้าถึงบริการและในกิจกรรมหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านของท่าน โดยเราขอแนะนำให้ท่านใช้รหัสผ่านที่ "ซับซ้อน" (รหัสผ่านที่มีการใช้ร่วมกันของตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลขและสัญลักษณ์) กับบัญชีของท่าน ท่านต้องดำเนินการให้ข้อมูลเช่นนี้เป็นความลับ และห้ามเปิดเผยให้แก่บุคคลที่สามใดๆ บริษัท คาร์โกแมติค (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากความล้มเหลวของท่านในการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้นได้
 2. เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการใช้งานรหัสผ่านใด ๆ หรือระงับบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านที่ท่านเลือกหรือที่เรากำหนดให้ตลอดเวลา หากเราเห็นว่าการใช้บัญชีนั้นผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดศีลธรรมอันดี หรือเมื่อเรามีเหตุผลอย่างเหมาะสมที่จะเชื่อว่าท่านไม่ปฏิบัติตามข้อบริการเหล่านี้ หรือจะไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ที่ระบุในเงื่อนไขการให้บริการนี้
 3. หากทราบหรือสงสัยว่ามีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ท่านรับรู้รหัสผ่านของท่าน ท่านต้องแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุดที่ [email protected]

8. สิทธิในการใช้บริการของท่าน

บริษัท คาร์โกแมติค (ประเทศไทย) จำกัด ให้ท่านได้รับสิทธิส่วนบุคคล ที่สามารถใช้ได้ทั่วโลก ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือให้สิทธิให้บุคคลอื่นได้ และไม่เป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ซอฟต์แวร์ที่เราจัดหาให้ท่านเป็นส่วนหนึ่งของบริการ สิทธิ์นี้มีเพื่อจุดประสงค์หลักคือในการให้ท่านสามารถใช้บริการและได้รับความเพลิดเพลินจากประโยชน์ของบริการที่บริษัท คาร์โกแมติค (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบให้ตามข้อกำหนดดังกล่าวในเงื่อนไขการให้บริการนี้

9. สิทธิของเราในทรัพย์สินทางปัญญา

 1. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการ เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท คาร์โกแมติค (ประเทศไทย) จำกัด หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายเพื่อประกอบการให้บริการ ดังนั้นเราขอสงวนสิทธิทั้งหมดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้อัพโหลด โพสต์ ตีพิมพ์ ทำซ้ำ ส่งถ่ายหรือกระจายส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือสร้างผลงานที่มีลักษณะเกี่ยวกับเว็บไซต์นั้น ๆ โดยที่เว็บไซต์นี้มีลิขสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. ท่านยินยอมว่าเรามีสิทธิในการใช้ การเปิดเผย การนำไปใช้ และการปรับเปลี่ยนแนวความคิด รูปแบบ ความรู้เฉพาะทาง ข้อเสนอ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านได้ให้เรามา (ที่เรียกว่า "ข้อเสนอแนะ") เกี่ยวกับบริการและ/หรือการใช้บริการโดยไม่มีการชำระเงินใด ๆ ให้แก่ท่าน ท่านตกลงที่จะสละสิทธิและยินยอมที่จะสละสิทธิในการขอรับหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ในค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าลิขสิทธิ์ และ/หรือการชำระเงินอื่น ๆ เกี่ยวกับการใช้ การเปิดเผย การนำไปใช้ และ/หรือการปรับเปลี่ยนของข้อเสนอแนะของท่านทั้งหมด

10. สิทธิของท่าน

 1. ท่านยังคงมีสิทธิที่มีอยู่ในเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านได้ส่ง โพสต์ หรือแสดงบนหรือผ่านบริการ โดยการส่งเนื้อหา โพสต์เนื้อหา หรือแสดงเนื้อหาบนหรือผ่านบริการ ท่านยินยอมให้เราได้รับสิทธิไม่แต่เพียงผู้เดียว และไม่มีค่าลิขสิทธิ์ทั่วโลก (รวมถึงการอนุญาตให้มอบช่วงสิทธิการใช้งาน) ในการใช้ คัดลอก ทำซ้ำ ประมวลผล ปรับเปลี่ยน เผยแพร่ ส่งถ่าย แสดง และกระจายเนื้อหาดังกล่าวในสื่อและวิธีการใด ๆ (ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือพัฒนาขึ้นในอนาคต) ให้แก่เรา
 2. ท่านยินยอมว่าสิทธิในการใช้งานนี้รวมถึงสิทธิของเราในการให้บริการ ส่งเสริม และปรับปรุงบริการ และให้เนื้อหาที่คุณส่งผ่านบริการให้กับบริษัท องค์กร หรือบุคคลที่ร่วมงานกับ บริษัท คาร์โกแมติค (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการร่วมแพร่สัญญาณ การกระจาย การแจกจ่าย หรือการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวในสื่อและบริการอื่น ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เรากำหนดเพื่อการใช้เนื้อหาดังกล่าว
 3. การใช้เพิ่มเติมดังกล่าวโดย บริษัท คาร์โกแมติค (ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัท องค์กร หรือบุคคลที่ร่วมงานกับ บริษัท คาร์โกแมติค (ประเทศไทย) จำกัด สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องชำระค่าชดเชยใด ๆ ให้แก่ท่านเกี่ยวกับเนื้อหาที่ท่านส่ง โพสต์ ส่งถ่าย หรือทำให้เป็นที่รู้จักผ่านบริการ
 4. เราสงวนสิทธิในการปรับหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของท่านเพื่อการส่งถ่าย การแสดงหรือการกระจายเนื้อหาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อต่าง ๆ และ/หรือการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของท่านเพื่อให้เข้ากับข้อกำหนดหรือข้อจำกัดของเครือข่าย อุปกรณ์ บริการหรือสื่อใด ๆ
 5. ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบการใช้บริการ สำหรับเนื้อหาที่ท่านให้ และเนื้อหาต่าง ๆ ที่ท่านได้ให้มา รวมทั้งต่อผลที่เกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหาของท่านโดยผู้ใช้งานอื่นและพันธมิตรภายนอกของเรา ท่านรับทราบว่าเนื้อหาของท่านอาจถูกสร้างสรรค์ ออกอากาศ กระจาย หรือเผยแพร่โดยพันธมิตรของเรา และหากท่านไม่มีสิทธิ์ในเนื้อหาดังกล่าวที่ถูกนำไปใช้งาน ท่านอาจมีความรับผิดตามกฎหมายต่อผลที่อาจเกิดขึ้น บริษัท คาร์โกแมติค (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบหรือต้องรับผิดชอบต่อการใช้เนื้อหาขอท่านภายใต้เงื่อนไขนี้ ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีสิทธิ และอำนาจ ที่จำเป็นทั้งหมดในการให้สิทธิในเนื้อหาที่ท่านส่งเข้ามา

11. ความรับผิดแบบจำกัดและการรับประกัน

กรุณาอ่านเนื้อหาส่วนนี้โดยละเอียด เนื่องจากเนื้อหาส่วนนี้จะจำกัดความรับผิดของบริษัทแม่ บริษัทในเครือ บริษัท ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้ร่วมงานและเจ้าของสิทธิ (รวมกันเรียกว่า "หน่วยงานของ บริษัท คาร์โกแมติค (ประเทศไทย) จำกัด ") โดยข้อกำหนดย่อยข้างล่างนี้ยังมีผลบังคับใช้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงสำหรับการอ้างอิงทั่วไปของท่านเท่านั้น บริษัท คาร์โกแมติค (ประเทศไทย) จำกัด ไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อข้อมูลดังกล่าวที่เป็นอยู่

1. การเข้าถึงและการใช้บริการของเราเป็นความเสี่ยงภัยของท่านเองและเป็น "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และ "ตามที่มีอยู่" บริการนี้มีแค่เฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น และหน่วยงานของบริษัท คาร์โกแมติค (ประเทศไทย) จำกัด ไม่แสดงหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยแจ้งชัดหรือปริยายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่แค่ เรื่องเกี่ยวกับการค้าหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ หรือการไม่ละเมิดสิทธิใด ๆ

2. ความรับผิดทั้งหมดของหน่วยงานของบริษัท คาร์โกแมติค (ประเทศไทย) จำกัด และการเยียวยาเพียงหนึ่งเดียวของท่าน คือการให้บริการใหม่เพื่อแก้ไขบริการที่มีข้อบกพร่อง หากในกรณีที่เขตกฎหมายใดที่ไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดบางประเภทความรับผิดของเราจะถูกจำกัดในขอบเขตสูงสุดตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

บริษัทไม่รับรอง รับประกันใดๆ เกี่ยวกับวัสดุ สินค้า หรือบริการใดๆ ที่มีการนำเสนอผ่านทางเราหรือบริการของเรา และเราไม่เป็นและจะไม่เป็นคู่สัญญาในการทำธุรกรรมระหว่างท่านและบุคคลที่สาม

3. ในกรณีใด ๆ หน่วยงานของบริษัท คาร์โกแมติค (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใด ๆ เกินไปกว่าหนึ่งพันบาท (1,000 บาทไทย)

4. หน่วยงานของบริษัท คาร์โกแมติค (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับประกันหรือยอมรับความรับผิดใด ๆ ในกรณี

(ก) ข้อมูลที่นำเสนอในบริการของเราถูกต้อง เพียงพอ เป็นปัจจุบัน หรือน่าเชื่อถือ หรือสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากการอ้างอิงทั่วไป

(ข) ข้อมูลที่นำเสนอในบริการของเราปลอดจากข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด การขาดหาย ไวรัส หรือสิ่งใดที่อาจเปลี่ยนแปลง ลบ หรือก่อความเสียหายต่อ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรืออุปกรณ์ของท่าน

(ค) ข้อความที่ส่งผ่านอินเตอร์เน็ตรวมถึงในบังคับต่อการให้บริการจะปลอดภัยจากการตรวจจับ การเปลี่ยนแปลง ข้อผิดพลาด ความล่าช้า หรือการสูญเสีย

(ง) การเข้าถึงบริการจะสามารถใช้ได้หรือไม่มีการหยุดชะงัก

(จ) การใช้บริการจะสำเร็จในวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ หรือ

(ฉ) ข้อบกพร่องในบริการจะถูกแก้ไข

5. โดยไม่จำกัดอยู่แค่ข้อกำหนดข้างต้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม หน่วยงานของบริษัท คาร์โกแมติค (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดต่อท่านหรือบุคคลอื่นใดในความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ การลงโทษ หรือ เหตุหรือความเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่อง อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึง ความสูญเสียทางธุรกิจ กำไร ชื่อเสียงหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดจากการใช้หรือไม่สามารถใช้ข้อมูลหรือบริการ โดยไม่คำนึงว่าในหน่วยงานของบริษัท คาร์โกแมติค (ประเทศไทย) จำกัด จะได้รับการแนะนำถึงความเป็นไปได้เหล่านี้แล้วก็ตาม

6. โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดก่อนหน้านี้ หากท่านไม่ได้รับความพึงพอใจในการใช้บริการและ/หรือท่านไม่ได้รับการตอบรับที่เหมาะสมตามที่ระบุในข้อกำหนดการให้บริการหรืออื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อเราที่ [email protected] การไม่ตอบสนองดังกล่าวจะไม่ถูกถือว่าเป็นการยอมรับหรือการสละสิทธิแต่อย่างใด

7. การจำกัดความรับผิดที่ระบุในข้อกำหนดการให้บริการนี้จะใช้บังคับภายใต้ขอบเขตสูงสุดตามกฎหมายที่พึงใช้บังคับได้

8. ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวที่จะต้องรับประกันว่าของมีค่า ยานพาหนะที่พิเศษ หรือวัตถุอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้มีความคุ้มครองการประกันภัยที่เหมาะสม และไม่ว่ากรณีใด ๆ เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับรอง ต่อการสูญหายหรือความเสียหาย1ต่อยานพาหนะและวัตถุเหล่านี้

12. เนื้อหาของบริการ

1. เนื้อหาทั้งหมดไม่ว่าจะเผยแพร่แบบสาธารณะหรือถูกนำส่งเป็นการส่วนตัวนั้นเป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวโดยบุคคลที่ได้ให้กำเนิดเนื้อหาเช่นนั้น

2. ท่านรับประกันว่าการมีส่วนร่วมของท่านนั้นเป็นไปตามมาตรฐาน และท่านจะรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายให้เราในกรณีที่มีการละเมิดการรับประกันดังกล่าว และท่านจะรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เราได้รับเป็นผลมาจากการละเมิดการรับประกันดังกล่าว โดยการส่งหรืออัพโหลดข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์ของเรา ท่านรับประกันว่าท่านเป็นเจ้าของเนื้อหาที่ส่งมอบและเนื้อหานั้นไม่มีความเสียหาย คำบ่งชี้ และ/หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และการใช้ข้อมูลของเราจะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม

3. เนื้อหาใด ๆ ที่ท่านอัพโหลดเข้าสู่เว็บไซต์ของเราจะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่เป็นกรรมสิทธิส่วนตัว และเรามีสิทธิในการใช้ คัดลอก แจกจ่ายและเปิดเผยให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม ท่านตกลงที่จะไม่โพสต์ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงินและ/หรือข้อมูลที่อ่อนไหวของบุคคลที่สามผ่านการให้บริการ นอกจากนี้ เรายังมีสิทธิในการเปิดเผยตัวตนของท่านให้กับบุคคลที่สามที่อ้างว่าเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านโพสต์หรืออัพโหลดเข้าสู่เว็บไซต์ของเราเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิความเป็นส่วนตัวของของบุคคลที่สาม อ้างอิงภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ ทางเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับรองต่อบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับเนื้อหาหรือความถูกต้องของเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านหรือผู้ใช้คนอื่นๆ โพสต์ในเว็บไซต์ของเรา

4. มุมมองที่แสดงโดยผู้ใช้คนอื่นในเว็บไซต์ของเราไม่เป็นตัวแทนของมุมมองหรือค่านิยมของเรา เราสงวนสิทธิในการลบโพสต์ใด ๆ ที่ท่านโพสต์ในเว็บไซต์ของเรา หากเราเห็นว่าโพสต์ของท่านไม่เป็นไปตามมาตรฐานเนื้อหาของเรา เราจะไม่ให้การรับรอง สนับสนุน แสดงให้เห็นหรือรับประกันความครบถ้วน ความจริง ความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาหรือการสื่อสารที่โพสต์ผ่านทางบริการหรือให้การสนับสนุนความเห็นใด ๆ ที่แสดงผ่านทางบริการ ท่านรับทราบว่าการใช้บริการนั้น ท่านอาจได้สัมผัสกับเนื้อหาที่อาจเป็นเรื่องราวที่ไม่เหมาะสม ที่เป็นอันตราย ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมหรือการโพสต์ที่มีการโพสต์ที่ทำให้เข้าใจผิดหรืออาจเข้าข่ายการหลอกลวง

5. ไม่ว่ากรณีใด ๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่แค่ การขาดหายหรือข้อผิดพลาดใด ๆ ในเนื้อหา หรือความสูญเสียหรือความเสียหายทุกชนิดที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเนื่องจากการใช้บริการโดยบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่แค่การหมิ่นประมาท หรือการละเมิด หรือการกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ โดยบุคคลที่สาม หรือการใช้ เนื้อหาที่โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือเปิดให้ใช้งานผ่านทางบริการหรือการเผยแพร่ทางอื่น

6. เราอาจไม่ได้ตรวจสอบหรือควบคุมเนื้อหาที่โพสต์ผ่านทางบริการและเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหาเช่นนั้น การใช้หรือท่านต้องรับความเสี่ยงภัยเองจากการพึ่งพาเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์ผ่านทางบริการหรือที่ท่านได้รับผ่านทางบริการนั้น

13. นโยบายลิขสิทธิ์ของเนื้อหา

 1. บริษัท คาร์โกแมติค (ประเทศไทย) จำกัด เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและคาดหวังให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามเช่นกัน หากท่านเชื่อว่าเนื้อหาของท่านถูกคัดลอกในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดให้ข้อมูลต่อเราตามลายละเอียดดังต่อไปนี้: (1) ลายเซ็นต์สดหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือบุคคลที่ได้รับอำนาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์ (2) สิ่งยืนยันงานที่เป็นลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาว่ามีการถูกละเมิด (3) สิ่งยืนยันเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าได้ละเมิดลิขสิทธิ์หรืออาจเข้าข่ายกิจกรรมที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะถูกลบออกหรือปิดการเข้าถึง และข้อมูลที่เพียงพอในการช่วยให้เราสามารถค้นหาเนื้อหาดังกล่าวได้ (4) ข้อมูลการติดต่อของท่าน รวมถึงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล (5) คำชี้แจงจากท่านว่าท่านเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้งานเนื้อหาที่มีการร้องเรียนนั้นไม่ได้รับอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตามกฎหมาย และ (6) คำชี้แจงว่าข้อมูลในการแจ้งเตือนเป็นความจริงและท่านได้รับอำนาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในการดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์
 2. เราขอสงวนสิทธิในการลบเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามดุลยพินิจของเรา และโดยไม่มีความรับผิดชอบต่อท่าน ในกรณีที่เห็นสมควร เรายังสงวนสิทธิในการยุติบัญชีของผู้ใช้ที่ได้รับการตัดสินว่าเป็นผู้ละเมิดที่เคยกระทำผิดมาแล้ว ช่องทางสำหรับแจ้งเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์อยู่ที่ [email protected]

14. การใช้บริการ

 1. เราขอสงวนสิทธิทุกเวลา (แต่ไม่มีหน้าที่) ในการลบหรือปฏิเสธการเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ บนบริการ หรือระงับหรือยุติผู้ใช้งาน และเรียกคืนชื่อผู้ใช้โดยไม่มีความรับผิดต่อท่าน เรายังขอสงวนสิทธิในการเข้าถึง อ่าน เก็บรักษา และเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ตามที่เราเชื่อว่าจำเป็น (1) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ กฎระเบียบ ขั้นตอนทางกฎหมายหรือคำร้องขอของภาครัฐ (2) การบังคับใช้ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ รวมถึงการสอบสวนการละเมิดที่เป็นไปตามนี้ (3) ตรวจหา ป้องกัน หรือแก้ไขการทุจริต ปัญหาด้านความปลอดภัยหรือปัญหาทางเทคนิค (4) ตอบสนองคำร้องขอการสนับสนุนจากผู้ใช้งาน หรือ (5) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัท คาร์โกแมติค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ใช้บริการ และสาธารณชน
 2. เราไม่สามารถรับประกันว่าการให้บริการของเราจะไม่มีไวรัสหรือบั๊ก ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการปรับแต่งเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแพลตฟอร์มของท่านเองเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา ท่านควรใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของท่านเอง
 3. ท่านไม่สามารถทำสิ่งต่อไปนี้ขณะเข้าถึงหรือใช้บริการของเรา: (1) เข้าถึง เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพื้นที่ที่ได้เป็นสาธารณะของบริการ บริษัท คาร์โกแมติค (ประเทศไทย) จำกัด ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบส่งมอบเทคนิคของผู้ให้บริการ ของ บริษัท คาร์โกแมติค (ประเทศไทย) จำกัด (2) สำรวจ สแกน หรือทดสอบความเสี่ยงของระบบหรือเครือข่ายใด ๆ หรือละเมิดหรือหลีกเลี่ยงมาตรการความปลอดภัยหรือการรับรองความถูกต้องใด ๆ (3) เข้าถึง ค้นหา หรือพยายามเข้าถึงหรือค้นหาบริการโดยวิธีใด ๆ (อัตโนมัติหรืออื่น ๆ) ที่แตกต่างจากอินเตอร์เฟซที่เรามีให้ใช้ในปัจจุบันที่เผยแพร่โดยเรา (และเฉพาะตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านั้นเท่านั้น) (การคัดลอกบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราโดยตรงนั้นถือเป็นสิ่งต้องห้าม) (4) ปลอมแปลงส่วน TCP/IP หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนหัวในอีเมลหรือโพสต์ใด ๆ หรือใช้บริการเพื่อส่งข้อมูลที่มีการแก้ไข หรือทำให้เข้าใจผิดหรือข้อมูลที่ระบุแหล่งอันเป็นเท็จ หรือ (5) ยุติการเข้าถึง หรือรบกวน (หรือพยายามเช่นนั้น) การเข้าถึงของผู้ใช้ โฮสต์ หรือเครือข่ายใด ๆ รวมถึงการส่งไวรัส โทรจัน วอร์ม โลจิกบอมบ์ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายหรือสร้างความเสียหายทางเทคโนโลยี ทำให้เครื่องทำงานหนัก การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวนมาก หรือการสร้างเนื้อหาด้วยสคริปต์ในลักษณะเดียวกันเพื่อรบกวนหรือสร้างภาระเกินควรกับการให้บริการ
 4. เราจะรายงานการละเมิดเช่นนั้นให้กับหน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเราจะร่วมมือกับหน่วยงานเหล่านั้นโดยการเปิดเผยตัวตนของท่านให้กับหน่วยงานดังกล่าว ในกรณีเกิดการละเมิดข้างต้น สิทธิในการใช้บริการของท่านจะถูกระงับในทันที
 5. ท่านรับรองและตกลงว่า:
  • ก. ข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดที่ท่านให้กับเรา (รวมถึงผ่านแอปพลิเคชัน) เป็นความจริง ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันในทุกด้านและตลอดเวลา
  • ข. ท่านจะไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ในทางใดทางหนึ่งที่ขัดขวาง ทำความเสียหาย ทำให้บริการ ช้าลง หรือทำให้บริการไม่มีประสิทธิภาพ
  • ค. ท่านจะไม่เข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานอื่นหรือทำการเจาะหรือพยายามเจาะมาตรการรักษาความปลอดภัยใด ๆ
  • ง. ท่านจะไม่ก่อความรำคาญหรือการรบกวนหรือทำความไม่สะดวกขณะใช้บริการ
  • จ. ท่านจะงดทำสิ่งใด ๆ ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นการทำลายชื่อเสียงหรือสามารถก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของเราได้
  • ฉ. ท่านจะไม่ดำเนินการที่มีลักษณะผิดกฎหมาย ข่มขู่ คุกคาม เป็นอันตราย ขณะใช้ยานพาหนะหรือบริการของเรา
  • ฌ. ท่านจะชดเชยและปกป้องเราอย่างเต็มที่จากข้อเรียกร้องหรือคดีทางกฎหมายจากบุคคลอื่น ที่มีสาเหตุมาจากการที่ท่านละเมิดข้อตกลงนี้
  • ญ. ท่านจะปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมดขณะใช้บริการ
  • ฎ. เราขอสงวนสิทธิในการระงับ จำกัดหรือยุติการเข้าถึงบริการของท่านได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือมีหน้าที่ความรับผิดใด หากเรามีเหตุผลที่เชื่อว่าท่านได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งในเงื่อนไชการให้บริการนี้หรือในความเห็นของเราว่าท่านได้ใช้บริการอย่างไม่ถูกต้องหรือจะใช้บริการอย่างไม่ถูกต้องในอนาคต ฉะนั้น อีกทั้งมาตรการนี้จะไม่จำกัดสิทธิของเราในการดำเนินการใด ๆ ต่อท่านซึ่งเราคิดว่าเหมาะสมเพื่อปกป้องสิทธิของเราหรือสิทธิของบุคคลอื่น
  • ฏ. ส่วนเพิ่มเติมทั้งหมดจะถือว่าตกลงภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการส่งมอบสินค้า
  • ฐ. ท่านยอมรับเงื่อนไขการชำระเงินตามวงเงินเครดิตและเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงและยินยอมชำระเงินสำหรับบริการทั้งหมด โดยข้อโต้แย้งในใบแจ้งหนี้ทั้งหมดจะต้องยุติภายใน 30 วัน

15. การเชื่อมโยงกับเรา

ท่านสามารถเชื่อมโยงกับบริการของเราได้ โดยท่านต้องดำเนินการในลักษณะที่ยุติธรรมและถูกกฎหมายและไม่ก่อความเสียหายต่อชื่อเสียงของเราหรือหาประโยชน์จากการนั้น ท่านต้องไม่สร้างการเชื่อมโยงในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเข้าใจว่ามีความเกี่ยวพันกัน การอนุมัติ การรับรอง หรือการสนับสนุนจากเราในเรื่องที่ไม่มีอยู่จริง ท่านต้องไม่สร้างการเชื่อมโยงกับบริการของเราในเว็บไซต์ที่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของ เราขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนอนุญาตในการเชื่อมโยงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

16. การเชื่อมโยงกับบุคคลที่สามและทรัพยากรในเว็บไซต์ของเรา

บริษัท คาร์โกแมติค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการค้นคว้าและรักษาข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอย่างที่สุดในเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม เราไม่รับประกันหรือแสดงออกไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือปริยายแต่อย่างใดว่า เกี่ยวกับความตรงเวลา ความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่มีอยู่หรืออ้างอิงในเว็บไซต์นั้นแต่อย่างใด ความเสี่ยงทั้งหมดในการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา (เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม) นั้นผู้ใช้งานต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากการเข้าถึง การใช้งาน หรือไม่สามารถใช้งานได้ของเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นของบุคคลที่สาม

 1. การเชื่อมโยงจากบริการอาจนำท่านไปยังเว็บไซต์หรือบริการอื่น ๆ และท่านรับทราบและยอมรับว่าบริษัท คาร์โกแมติค (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความพร้อมใช้งานของข้อมูลใด ๆ ที่มาจากบริการและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
 2. บริการอาจมีรวมการโฆษณาซึ่งอาจพุ่งเป้าหมายกับเนื้อหาหรือข้อมูลในบริการ การร้องขอที่ทำผ่านบริการหรือข้อมูลอื่น ๆ ประเภทและขอบเขตของการโฆษณาของบริษัท คาร์โกแมติค (ประเทศไทย) จำกัดในบริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยการพิจารณาในการให้สิทธิ์ท่านในการเข้าถึงและใช้บริการ ท่านตกลงว่า บริษัท คาร์โกแมติค (ประเทศไทย) จำกัดและผู้ให้บริการบุคคลที่สามและคู่ค้าของเราอาจแสดงโฆษณาเช่นนั้นในบริการหรือในการแสดงเนื้อหาหรือข้อมูลจากบริการไม่ว่าจะถูกส่งมาจากท่านหรือผู้อื่น
 3. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และบริการอื่น ๆ ไม่เป็นการรับรองจากเราเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว หรือข้อมูล สินค้า การโฆษณา หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีอยู่หรือมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอยู่โดยบุคคลที่สาม

17. ความคุ้มครอง

ท่านตกลงที่จะคุ้มครอง ป้องกัน และไม่เอาผิดเราต่อจากความรับผิด ความเสียหาย ข้อเรียกร้อง การดำเนินการ ค่าใช้จ่าย ทั้งหมด(รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่แค่คำดำเนินการทางกฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการละเมิดของเงื่อนไขการให้บริการนี้และ/หรือการใช้งานในเว็บไซต์โดยท่าน หากจำเป็น เราอาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการป้องกันการเรียกร้องหรือการดำเนินการใด ๆ และการเจรจาในการตกลงค่าเสียหาย ไม่มีการตกลงในค่าเสียหายใด ๆ จะกระทบต่อสิทธิ์หรือหน้าที่ของเราหากไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา เราขอสงวนสิทธิด้วยค่าใช้จ่ายของเราเองเพื่อแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อเข้าควบคุมและปกป้องจากข้อเรียกร้องหรือการดำเนินการใด ๆ

นอกจากนี้ ท่านยังยอมรับที่จะชดเชยให้กับเราสำหรับการละเมิดที่เกิดจากท่านในข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความรับผิดชอบกับเรารวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่แค่การละเมิดในข้อ 7, 11, 12, และ 13

18. การแยกส่วน

หากข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งของเงื่อนไขการให้บริการนี้เป็นโมฆะ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ และ/หรือต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับข้อดังกล่าวนั้นจะไม่มีผลบังคับใช้ได้เฉพาะข้อบังคับดังกล่าวเท่านั้น โดยไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์ในส่วนที่เหลือของเงื่อนไขการให้บริการนี้ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับใช้ได้ต่อไป

19. ผู้ใช้หลายคน

หากมีบุคคลสองคนหรือมากกว่าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ในฐานะผู้ใช้งาน ความรับผิดตามเงื่อนไขการให้บริการนั้นร่วมกันและสิทธิของพวกเขาก็มีลักษณะร่วมกัน

20. การสละสิทธิ

การละเว้นหรือการล่าช้าในการใช้สิทธิหรือการเยียวยา โดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่มีให้ภายใต้ข้อตกลงนี้หรือตามกฎหมายจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิดังกล่าวหรือสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใด นอกจากนี้จะไม่เป็นการขัดขวางหรือจำกัดการใช้สิทธิหรือการเยียวยาใดที่พึงมีต่อไป อีกทั้งไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิเดียวหรือบางส่วนจากสิทธิหรือการเยียวยาทั้งหมดจะเป็นการขัดขวางหรือจำกัดสิทธิหรือการเยียวยาที่พึงมีต่อไป

21. การบอกเลิก

เงื่อนไขการให้บริการนี้จะมีผลบังคับใช้จนกระทั่งถูกบอกเลิกโดยท่านหรือเราตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ท่านสามารถบอกเลิกข้อตกลงนี้กับเราได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามโดยการปิดใช้บัญชีของท่านและหยุดใช้บริการ ท่านไม่จำเป็นต้องแจ้งเราเมื่อท่านหยุดใช้บริการ
 2. เราอาจระงับหรือยกเลิกบัญชีของท่านหรือหยุดให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลาไม่ว่าเหตุใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่แค่ (1) ท่านได้ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้ (2) ท่านสร้างความเสี่ยงหรือความเป็นไปได้ที่อาจสร้างความเสียหายทางกฎหมายต่อเรา หรือ (3) การให้บริการของเราให้กับท่านนั้นไม่มีความเหมาะสมในเชิงทางการค้าอีกต่อไป เราจะให้ความพยายามที่เหมาะสมในการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางที่อยู่อีเมลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านหรือครั้งถัดไปที่ท่านพยายามเข้าถึงบัญชีของท่าน
 3. ในกรณีเช่นนี้ทุกข้อกำหนดของเงื่อนไขการให้บริการนี้ซึ่งได้แสดงออกโดยชัดแจ้งหรือปริยายว่าจะมีผลหรือมีผลอยู่ต่อไปหลังจากมีการเลิกสัญญาแล้วก็ยังมีผลบังคับใช้ได้ต่อไป
 4. ไม่มีส่วนใดของข้อนี้มีผลต่อสิทธิของเราในการเปลี่ยนแปลง จำกัดหรือหยุดให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าตามที่ระบุในข้อ 5 การเปลี่ยนแปลงการให้บริการของเรา

22. นโยบายการคืนเงิน

การชำระเงินทั้งหมดตามใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วจะถูกตรวจสอบและยอมรับโดยสุจริตก่อนการชำระเงิน ไม่มีการคืนเงินสำหรับการชำระเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

23.กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจ

เงื่อนไขการให้บริการนี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ศาลไทยจะมีอำนาจพิจารณาและตัดสินในข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

24.ภาษา

ข้อตกลงนี้ทำเป็นภาษาอังกฤษ ฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้เหนือกว่าฉบับแปลเป็นภาษาอื่น

thไทย